ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ


WASTE MAGNET

01 05

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1.1 Βέλτιστο υλικό με πορώδες χαμηλότερο από 7% (10 δοκίμια) ΕΚΕΤΑ – Μ15

Π1.2 Αποτελέσματα σύνθεσης και χαρακτηρισμού μαγνητικών υλικών από το απόβλητο ΕΚΕΤΑ – Μ16

Π2.1 Βέλτιστο υλικό με διαπερατότητα μ=40±10 (10 δοκίμια) ΕΚΕΤΑ – Μ25

Π2.2 Αποτελέσματα χημικής τροποποίησης και χαρακτηρισμού των μαγνητικών υλικών από το απόβλητο ΕΚΕΤΑ – Μ26

Π3.1 Αποτελέσματα αξιολόγησης των μηχανικών ιδιοτήτων των δοκιμίων INTERGEO – Μ28

Π3.2 Αποτελέσματα πειραμάτων έκπλυσης και άλλων περιβαλλοντικών αναλύσεων INTERGEO – Μ32

Π4.1 Πιλοτική μονάδα παραγωγής δοκιμίων σε μορφή μικρών πλακιδίων TOSOH – Μ21

Π4.2 30 μεγάλου μεγέθους δοκίμια με διαστάσεις 10 X 10cm και μ40 TOSOH – Μ31

Π4.3 Αποτελέσματα λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας παραγωγής δοκιμίων σε μορφή μικρών πλακιδίων TOSOH – Μ32

Π5.1 Πιλοτική μονάδα ασύρματης φόρτισης ELFON – Μ30

Π5.2 Έκθεση αποτελεσμάτων της λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας ασύρματης φόρτισης ELFON – Μ36

Π6.1 Τεχνοοικονομική μελέτη και εκτίμηση οικονομικής βιωσιμότητας TOSOH – Μ36

Π6.2 Περιβαλλοντική αξιολόγηση προτεινόμενης διεργασίας INTERGEO – Μ36

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε να σας ακούσουμε